Lely T4C (Time for Cows) jälgib enamat, kui varem võimalikuks pidasite

Lely kordab tihti, et lüpsirobotite kasutuselevõtmine on lisaks lüpsmise automatiseerimisele muutnud ka piimafarmide üldist juhtimissüsteemi. Lüpsiroboti juhtimisprogrammis on põhjalikku teavet, mille põhjal saate olulisi juhtimisotsuseid varem ja paremini teha. Tänu robotile kogute tohutul hulgal andmeid oma lehmade piima, käitumise ja seega ka terviseseisundi kohta. Juhtimisprogrammi T4C (Time for Cows) uusimas versioonis astub Lely järgmise sammu.

Uus perspektiiv tulemustele
Lely Astronaut’i juhtimisprogramm loob andmete põhjal teavet, mis pakub teile kui piimafarmi käitajale ainulaadseid võimalusi. 2009. aasta detsembrist saadavalolev uusim T4C versioon pakub varasemast rohkem teavet, eriti kombineeritud märguannetena, mis võimaldavad andmeid äärmiselt kasutajasõbralikult esitada.

Olulised jõudlusnäitajad
Seetõttu esitatakse T4C uusimas versioonis kõige olulisemaid parameetreid juhtpaneelil oluliste jõudlusnäitajatena (Key Perfomance Indicators). See võimaldab teil andmetest kiiresti ülevaate saada, et näeksite kohe, missugused lehmad erilist tähelepanu vajavad. Lely on praegu määratlenud kuni 20 olulist jõudlusnäitajat (Key Performance Indicators, KPI).

Lüpsmiste arv lehma kohta
Lüpsmiste arv lehma kohta on farmi tootluse jälgimiseks oluline KPI. Joonisel 1 olev indikaator osutab rohelisele alale, mis tähendab, et lüpsmiste keskmine arv on üle 2,5. See näitab, et viimase 24 tunni keskmine lüpsmiste arv oli 2,8; sulgudes kuvatakse ka viimase 7 päeva keskmist (2,7). Ekraanil olev punane täpp näitab siiski, et ühel rühmal oli vähem lüpsmisi. Punast täppi klõpsates on võimalik kuvada individuaalse rühma lüpsmiste arvu (vt joonist 2). Näete, et roboti 103 lüpsmiste arv on liiga väike. Aruandel „milking – visit behaviour” (lüpsmine – külastuskäitumine) klõpsates saate kuvada aruannet individuaalse lehma tasemel. Nii saate kõrvalekalde põhjuseks oleva lehma tuvastada vaid paari hiireklõpsuga. Muuhulgas on juhtpaneelil kiirtööriistad valmisteabe saamiseks piimakarja tegeliku jõudluse kohta. Need võimaldavad tähelepanu vajavate probleemide täheldamisel kiiresti sekkuda.

Joonis 1: Oluline jõudlusnäitaja lüpsmisi/lehm/päev

t4-1

Joonis 2: KPI üksikasjad

Rasva-/valgusisaldus
Nüüd antakse iga päev teavet rasva- ja valgusisalduse kohta, mitte nagu varem, kui saite tagasisidet piimafarmi juhtimissüsteemilt 4 kuni 6 nädalat hiljem. Teavet nende ainete sisalduste kohta antakse mitte ainult üksikute lehmade kohta vaid ka karja kohta tervikuna. Piima analüüsitakse igal lüpsil, et saaksite võimalikele muutustele kiiresti reageerida. Nii tagate oma piima kvaliteedi ning suudate atsidoosi/ketoosi varakult avastada. Tulemuseks on tervem piimakari, vähem veterinaarikulusid ning madalamad kvaliteedikontrollikulud, kuna teha tuleb vähem eraldi kontrolltoiminguid. Rasva-/valgusisaldus põhineb viimasel viiel lüpsil (piima kvaliteedikontrolli puhul tavaliselt 2 lüpsil).

Veelgi täpsem udarapõletiku tuvastus
Hollandi kõrgkooli In Holland College õpilaste teostatud küsitlus lüpsiroboti Lely Astronaut kasutajate hulgas näitas, et 82% udarapõletiku hoiatustest olid õiged. Lely eesmärk on 100% usaldusväärsus. Seoses sellega, et lüpsirobot Lely Astronaut on ainuke lüpsirobot, mis pulseerib igat udaraveerandit eraldi, tagades iga udaraveerandi korraliku tühjakslüpsmise, näitas ülalmainitud küsitlus ka udarapõletiku esinemissageduse vähenemist 75%. Uues MQC-s ja uuendatud T4C versioonis on udarapõletiku tuvastamise tundlikkus suurenenud üle 90% tasemele; hoiatuste usaldusväärtus on ületanud 99%. See on saavutatud arvutus- ja mõõtmismeetodite täpsustamise ja parandamisega. Mõõdetavad parameetrid on piima elektrijuhtivus, värvus, väljalüpstav kogus udaraveerandi kohta ning tühilüpsmise kestus. Kõiki asjaomaseid signaale esitatakse ühe selge märguandena.

Vesise piima tuvastus
Vesine piim on peatse haigestumise oluline märk. See võib näidata E.coli nakkuse algfaasi. E.coli põhjustatavale ägedale põletikule tuleb reageerida kiiresti; ainult sel juhul on arvestatav võimalus paranemiseks. Vesise piima tuvastamisel annab T4C sellest selgelt märku. Piimatootja võib seadistada vesise piima igakordse eraldamise.

Paremad kaalukõikumiste märguanded
Lüpsiroboti Lely Astronaut kaalumispõrandal on kaks otstarvet: lisaks robotkäe algasendi määramisele enne igat lüpsi kaalub see lehmad enne igat lüpsi. Siiani esitati seda teavet rea objektiivsete arvudena kehakaalude ja märguannete kohta. Seda kuvati peamiselt nende lehmade jaoks, kelle kehakaal (liiga) märgatavalt kiiresti muutus (meie teadustöö on näidanud, et haigusest põhjustatud kaalukaotusele juhitakse nüüd tähelepanu kolm päeva varem ning ka märguannete usaldusväärsus on paranenud!). Uus tarkvara võtab arvesse ka kaalu pikaajalist muutumist algse kehakaalu suhtes, et saaksite suuremat kaalukaotuste korral kiiresti reageerida. Lisaks saavad piimakarjaeksperdid täiendavat teavet lehmade söödaratsioonide kvaliteedi kohta, et tagada lehmade parem seisund laktatsiooniperioodi alguses.

T4C sigimismoodul
Piimakarjade kvaliteedi põhinäitajateks on piimajõudlus, terviseseisund ja sigimisvõime. Lisaks taastootmismoodulile pakub Lely T4C juhtimissüsteem lihtsalt kasutatavat tööriista piimakarja sigimisvõime kuluefektiivseks juhtimiseks ja/või parandamiseks.

See moodul on saadaval T4C tasulise lisamoodulina. Lisaks karja sigimisvõime alasele juhtimisteabele sisaldab see uusi huvitavaid funktsioone, näiteks automaatset innatuvastust, automaatset tiinustuvastust, seemendamise tagasiside tööriista ning poegimisaja prognoosimist (olenevalt Qwes-respondrite tüübist). Neid uusi funktsioone saab soovi kohaselt sisse ja välja lülitada.

Sigimisvõime alane juhtimisteave
Sigimismoodulis olevas karja ülevaatearuandes kuvatakse kõiki põhilisi sigimisparameetreid. Trendide hindamiseks ja analüüsimiseks esitatakse andmeid „viimase perioodi” (viimase 30 päeva või viimase kvartali) võrdlemiseks „võrdlusperioodiga” (viimane kvartal, viimane aasta või kasutaja määratud võrdlusväärtus). Viimase perioodi ja referentsperioodi erinevusi tähistavad nooled, mis võimaldab uusimate jõudlusandmete kiiret hindamist.

t4-2

Joonis 1: Sigimismooduli avaleht, kus kuvatakse erinevate sigimisparameetrite ning nende trendide ülevaadet

Täiendavad graafikud ja aruanded annavad karja ja lehma tasemel olulist teavet sigimisvõime hindamiseks, trendide analüüsimiseks ja juhtimisotsuste/meetmete võtmiseks. Näiteks kuvatakse aruandes „cow actual status” (Lehma tegelik staatus) looma praegust sigimisstaatust seoses laktatsiooniperioodi kestusega päevades ning piimatootlusega (vaadake joonist 2).

t4-3

Joonis 2: Graafik „cow actual status” (Lehma tegelik staatus), kus näidatakse looma praegust sigimisstaatust seoses laktatsiooniperioodi kestusega päevades ning piimatootlusega

 

Poegimisaja prognoos (respondritega Qwes-HR)
Märgistatakse lehmad, kellel vastavalt kinnisperioodi mäletsemiskäitumisele prognoositakse järgmise 12 tunni jooksul poegimist (vaadake joonist 3).

t4-4

Joonis 3: Poegimisaja ennustamine; võimalik ainult respondrite Qwes-HR kasutamisel
Täielik juhtimine
Kokkuvõttes aitavad T4C sigimismooduli uued tööriistad saavutada
• seemendamise suurema õnnestumistõenäosuse,
• lühema poegimisintervalli,
• vähem väljapraakimist viljakusprobleemide tõttu,
• väiksemad tiinuse kontrollimise ja viljakuse tagamisega seotud tööjõukulud.

Seetõttu säästab sigimismoodul teie aega ja raha 100-pealise karja puhul keskmiselt 2400 eurot.